سامانه های خورشیدی

نصب تجهیزات و خدمات مرتبط با تجهیزات خورشیدی یکی دیگر از خدمات اساسی شرکت ارتباطات هوشمند رستا می باشد